notarialna umowa pozyczki

Pożyczka u notariusza

Umowa pożyczki. Charakterystyka prawna umowy zobowiązaniowej

Umowa pożyczki należy do umów zobowiązaniowych. Jest również traktowana jako umowa nazwana, tzn. jest uregulowana pod konkretną nazwą na gruncie ustawy – kodeks cywilny. Zgodnie bowiem z treścią art. 720 par. 1 k.c., „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Ponadto, zgodnie z ustawowym brzmieniem, umowa pożyczki powinna być bezwzględnie stwierdzona piśmie, jeżeli kwota pożyczki przekracza równowartość jednego tysiąca złotych.

Możliwości zabezpieczenia przysługującej wierzytelności

Zazwyczaj jeżeli pożyczane są określone sumy pieniędzy pomiędzy znajomymi, czy też nawet w rodzinie, warto sprawdzić jakie prawne dopuszczalne możliwości ma osoba dająca pożyczkę. Powyższe może uchronić przed postępowaniem sądowym, a nawet postępowaniem egzekucyjnym. Prawo bowiem dopuszcza różne możliwości zabezpieczenia przysługującej wierzytelności. W tym miejscu wskazać jednak należy, iż istotnie ważnym jest zawieranie umowy pożyczki w formie pisemnej. Ustawa nie precyzuje, iż niezachowanie formy pisemnej stanowi o nieważności umowy pożyczki, aczkolwiek dla celów dowodowych oraz udowodnienia istnienia roszczenia po naszej stronie, warto o to zadbać. Do prawidłowego zawarcia umowy pożyczki wystarczającym w zupełności będzie zwykła forma pisemna. Nie jest absolutnie obligatoryjna forma pisemna w postaci aktu notarialnego czy też ewentualnie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Wizyta u notariusza dobrym rozwiązaniem? Omówienie najważniejszych aspektów

Warto jednak rozważyć zawarcie umowy pożyczki u notariusza. W tym miejscu wskazać należy, iż taka forma zawarcia umowy pożyczki będzie o wiele bardziej bezpieczna w sytuacji, gdy pożyczamy znaczną kwotę pieniędzy. Notariusz przed spisaniem aktu notarialnego, zebrania od stron umowy stosownych oświadczeń woli, zbada, czy strony są świadome skutków prawnych zawarcia takiej właśnie umowy. Po dokonaniu identyfikacji (należy zabrać ze sobą dowód osobisty) osób, notariusz przyjmie oświadczenia woli oraz spisze treść umowy. Oczywiście podkreślenia wymaga fakt, iż umowa zawarta przed notariuszem wiąże się w naturalny sposób z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, tzw. taksy notarialnej. Jednak wszelkie należności publicznoprawne, w tym należności na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego, notariusz pobiera od stron i osobiście je przekazuje. Korzystając z możliwości zawierania umowy właśnie w takiej prawnej formie, warto uwzględnić sposoby zabezpieczenia przy odzyskiwaniu należności od pożyczkobiorcy. Jako przykład można tutaj wskazać obciążenie nieruchomości stanowiącej własność pożyczkobiorcy. W takiej sytuacji nieruchomość zostanie obciążona kwotą zaciągniętej pożyczki, co zostanie również wykazane w treści księgi wieczystej.

Post Author: Pożyczalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *